Home   De vermelding   Aanmelden   Contact   Voorwaarden
Algemene voorwaarden
 • Levering van alle door ons verleende diensten. Alle rechten voorbehouden. Voor de gevolgen van druk of invoer fouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • De uitgever houd zich het recht voor om gegevens in de database te verwijderen zonder opgaaf van reden.
 • De teksten die in de database van de uitgever voorkomen mogen niet kwetsend of discriminerend zijn voor personen, bevolkingsgroepen en/of voor personen of groepen met een bepaalde geloofsovertuiging.
 • Gebruikers van de gids kunnen de uitgever nooit aansprakelijkstellen of om vergoeding van geleden schade vragen door het gebruik van de gids of door invoer van derden in de naam van gebruikers.
 • De gebruiker dient minimaal eens per jaar zijn gegevens met zijn wachtwoord op te vragen en indien nodig wijzigingen door te voeren.
 • De database van de uitgever mag niet voor doeleinden die nationaal of internationaal strafbaar zijn gesteld worden gebruikt.
 • De gegevens in de database van de 06gid.nl mogen niet door derden worden gebruikt voor commerciele doeleinden en derhalve niet worden gedownload en/of gekopieerd.
 • Voor een grote vermelding van de gegevens is een vergoeding verschuldigd, deze vergoeding staat vermeld op de betreffende pagina`s om deze vermelding aantemaken.
 • Pornografische of erotische afbeeldingen en teksten zijn uitsluitend toegestaan op de daar voor aangewezen plaatsen, en moeten altijd achter de zogenaamde kijkwijzer simbolen met keuze 18+ geplaatst zijn.
 • Het is verboden om foto`s of afbeeldingen te uploaden waar op rechten kunnen rusten en de "uploader" niet de rechten bezit, de uitgever wijst elke aansprakelijkheid af voor rechten van derden en zal op de eerste opvordering van rechthebenden de foto`s of afbeeldingen verwijderen.
 • Vergoedingen zijn inclusief btw, (tenzij anders is aangegeven) na betaling zal er een factuur worden verzonden naar het email adres zoals door de abbonnee is ingevoerd.
 • De voorwaarden hier afgedrukt maken deel uit/zijn aanvullend op de algemenelevering en betalingvoorwaarden van Coad Apeldoorn bv.
 • De uitgever zal/kan u op de hoogte houden via E-mail en/of sms, van nieuws en wijzigingen in de gids en zal/kan jaarlijks een verzoek aan u sturen om de gegevens te controleren.
Privacybeleid AVG
 • In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens Coad Apeldoorn BV als uitgever van en via de websites van Coad apeldoorn bv verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.
  Deze privacyverklaring is een aanvulling op de Disclaimer & Privacy- en Cookiestatement van Coad Apeldoorn BV.
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Coad apeldoorn BV.
 • 1. Verwerking van gegevens opgenomen in de telefoongids
  Onze databank bevat persoonsgegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) van personen of bedrijven die door de gebruiker (de persoon of het bedrijf zelf zijn ingevoerd.
 • 2. Doel van de verwerking van de gegevens
  Wij gebruiken de onder dit artikel 1 genoemde gegevens voor het volgende doeleinde: Publicatie in de uitgever en abonnee-informatiedienst.
 • 3. Verwerking van gegevens van gebruikers van onze website
  Via de website verwerkt uitgever op verschillende momenten persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u surft op onze website of gebruik maakt van de zoekmachine op de website. Wij kunnen daarbij de volgende gegevens verwerken, IP adres en zoek-, surf en clickgedrag.
 • 4. Doel van de verwerking van de gegevens
  Wij gebruiken de onder dit artikel 2 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden,Analyse surf-, zoek- en clickgedrag en persoonlijke aanbiedingen / advertenties. Met behulp van cookies wordt uw surf-, zoek- en clickgedrag opgeslagen.
  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dienstverlening van advertentienetwerken waaronder: Google Double Click, Google Ad Sense en Google Ad Services.
  Advertentienetwerken zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen ons (als websitehouder) en onze adverteerders.
 • De advertentienetwerken proberen, met behulp van de cookies, op basis van de websites die je bezoekt een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses, zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen.
  Op basis van deze interesses wordt de inhoud en de advertenties die op verschillende websites waaronder ook onze Websites worden aangeboden aangepast voor verschillende groepen bezoekers.
  De informatie over je huidige websitebezoek kan dus bijvoorbeeld gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.
 • 5. Bewaartermijn
  Uw persoonsgegevens worden door uitgever niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.
 • 6. Beveiligingsmaatregelen
  uitgever heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Via de website, of via zoekdiensten van derden die gebruik maken van onze database, kan alleen aan de hand van uw naam worden gezocht naar een telefoonnummer. Het is niet mogelijk om aan de hand van een telefoonnummer een naam te vinden. uitgever probeert verder misbruik van de website en daaraan gekoppelde database te voorkomen door bijvoorbeeld een maximum te stellen aan het aantal telefoonnummers dat in één keer via de website kan worden opgevraagd.
 • 7. Rechten van betrokkenen U kunt altijd uw persoonsgegevens wijzigen of deze laten verwijderen.
  De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming om de gegevens die door de gebruiker zijn ingevoed te publiceren met uitzondering van de gegevens die door de gebruiker via techniche mogelijkheden op de site verborgen of onzichtbaar zijn gemaakt.
 • 8. Deze Privacy verklaring
 • De uitgever kan deze privacy verklaring aanpassen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.
  Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken.
 • Door u op te geven via deze site geeft u aan dat u met de leverings en privacy voorwaarden akkoord gaat.
Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever:Coad Apeldoorn bv, Kees Adriaanse de uitgever van de webpagina(s);
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch of fisic nadeel.
 • Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier en zakelijk gebruik bedoeld.
 • De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen , met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 • De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 • U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 • Beleid betreffende: Wijzigen en verwijderen.
  Wijzigen en verwijderen van gegevens kan uitsluiten door de drager/bezitter/wettelijk vertegenwoordiger van die gegevens. De drager/bezitter/wettelijk vertegenwoordiger is de verstrekker die de gegevens of de persoon die aannemelijk kan maken dat hij/zei de wettelijke drager/bezitter/wettelijk vertegenwoordiger is Mocht een persoon van mening zijn dat drager/bezitter/wettelijk vertegenwoordiger maar een ander deze gegevens heeft verstrekt kan deze dat uitsluitend bewijzen door het zenden van een sms bericht aan de beheerder van de database. Er word dan een gebruikers naam en wachtwoord toegestuurd waarmee de gegeven mee kunnen worden beheerd/verwijderd. Dit is mogelijk in het wachtwoord beheer gedeelte op de site. Gegevens in de database kunnen uitsluitend op 2 manieren worden opgenomen. Door de drager/bezitter/wettelijk vertegenwoordiger van de gegevens of door het verstrekken van deze gegevens door de Telecom aanbieder van de drager/bezitter/wettelijk vertegenwoordiger. De gegevens van de Telecom aanbieder worden uitsluitend door deze Telecom aanbieder en de beheerder van de database verstrekt / opgenomen als de drager/bezitter/wettelijk vertegenwoordiger de Telecom aanbieder niet uitdrukkelijk heeft gemeld dat deze gegevens niet mogen worden gepubliceerd of verstrekt mogen worden aan derden. In de Telecom wet is opgenomen dat een Telecom aanbieder derden verplicht is de gegevens te verstrekken tegen een vast gestelde vergoeding. Het is aan de Telecom aanbieder om zich te verzekeren dat de drager/bezitter/wettelijk vertegenwoordiger van de gegevens hier geen bezwaar tegen heeft. Wel kan de drager/bezitter/wettelijk vertegenwoordiger altijd zelf de gegevens wijzigen / verwijderen door zich aan te melden met een gebruiker naam en wachtwoord. Deze zijn op de site op te vragen in het wachtwoord beheer gedeelte.
 • Alle rechten voorbehouden.

  06gids.nl (c) 1995/2024 degouden06gids.nl (c) 2014/2024